Home / Cẩm Nang / Video học từ vựng tiếng Anh về ngày Quốc tế Thiếu nhi – HocHay

Video học từ vựng tiếng Anh về ngày Quốc tế Thiếu nhi – HocHay

Video học từ vựng tiếng Anh về ngày Quốc tế Thiếu nhi – HocHay

Từ vựng tiếng Anh về ngày Quốc tế Thiếu nhi

Từ vựng tiếng Anh về ngày Quốc tế Thiếu nhi – HocHay

Hand /hænd/ Tay

Child /tʃaɪld/ Đứa trẻ

World /wɜːld/ Thế giới

Future /ˈfjuː.tʃər/ Tương lai

Happy Children’s day: /ˈhæp.i , tʃɪl.drənz, deɪ/

Happy holidays /ˈhæp.i,hɒl.ə.deɪ/ ngày lễ thật vui ý nghĩa

Obedient (adj) /əˈbiː.di.ənt/ chăm ngoan

Student (n) /ˈstjuː.dənt/ học giỏi

Docile (adj) /ˈdəʊ.saɪl/ ngoan ngoãn

Good student (adj) /ɡʊd, stjuː.dənt/ học giỏi nhé

Grow fast (v) /ɡrəʊ fɑːst/ mạnh khỏe

Always be good student: luôn luôn học thật giỏi.

Childhood is about innocence: Tuổi thơ ngây thơ

Playfulness (n) /ˈpleɪ.fəl.nəs/ vui đùa

It is about joy: Nó ngập tràn niềm vui

Từ vựng tiếng Anh về đồ chơi dành cho ngày quốc tế thiếu nhi

Ball (n) /bɔːl/ quả bóng

Action figures (n) /ˈæk.ʃən ˌfɪɡ.ər/mô hình nhân vật

Balloon (n) /bəˈluːn/ bóng bay

Bicycle (n) /ˈbaɪ.sɪ.kəl/ xe đạp

Block (n) /blɒk/ bộ đồ chơi xếp hình

Boat (n) /bəʊt/ cái thuyền

Car (n) /kɑːr/ ô tô

Clown (n) /klaʊn/ anh hề

Dice (n) /daɪs/ xúc xắc

Doll (n) búp bê

Drum (n) /drʌm/ trống

Fidget spinner (n) /ˈfɪdʒ.ɪt ˌspɪn.ər/ con quay cầm tay

Hand puppet (n) /ˈhænd ˌpʌp.ɪt/ con rối tay

Kite (n) /kaɪt/ cái diều

Marble (n) /ˈmɑː.bəl/viên bi

Puzzle (n) /ˈpʌz.əl/ trò chơi ghép hình

Rattle (n) /ˈræt.əl/ cái lúc lắc

Robot (n) /ˈrəʊ.bɒt/ rô bốt

Rocking chair (n) /ˈrɒk.ɪŋ ˌtʃeər/ ghế bập bênh

Rocking horse (n) /ˈrɒk.ɪŋ ˌhɔːs/ ngựa gỗ bập bênh

Rubik’s Cube: Khối rubik

Scooter (n) /ˈskuː.tər/ Xe trượt

Slide (v) /slaɪd/ cầu trượt

Swing (v) /swɪŋ/ cái đu

Teddy bear (n) /ˈted·i ˌbeər/ gấu bông

Train (n) /treɪn/ xe lửa, tàu hỏa

Video game (n) /ˈvɪd.i.əʊ ˌɡeɪm/ trò chơi điện tử

Whistle (v) /ˈwɪs.əl/ cái còi

Yo – yo: /jəʊ – jəʊ/ cái yo – yo

https://local.google.com/place?id=17925709090940119267&use=posts&lpsid=7127843265600195341

#HocHay #TuvungtiengAnh #Tuvungtienganhngayquoctethieunhi #Quoctethieunhi #happychildrensday #vietnam

Chia sẻ ngay trên các MXH sau để tạo tín hiệu tốt cho bài viết :)

About Trúc Vy Hochay

Check Also

Thủ tục và thời gian để rút hồ sơ gốc xe máy khác tỉnh – XeMuaBanNhanh

Thời gian rút hồ sơ gốc xe máy mất bao lâu? Theo như thời hạn …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *